Syarat Penggunaan ini ("Perjanjian") ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat oleh dan antara Karman Healthcare, Inc.. dan sekutunya, Produk Getah Coi, Inc. dan Karma (secara kolektif "Karman") dan anda, secara peribadi dan, jika berkenaan, atas nama entiti yang menjadi milik anda menggunakan mana-mana Laman atau Perkhidmatan (secara kolektif, "anda" atau "anda") untuk kami kerusi roda. Perjanjian ini mengatur akses dan penggunaan laman web Karman kepada anda www.KarmanHealthcare.com dan mana-mana laman web lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Karman ("Laman") dan semua perkhidmatan yang disediakan oleh Karman melalui mana-mana Laman web tersebut ("Perkhidmatan") jadi sila baca dengan teliti. Tarikh Berkuatkuasa Perjanjian ini adalah pada 9 Mac 2020.

DENGAN MENGAKSES ATAU menggunakan SETIAP LAMAN ATAU SEBARANG BAHAGIAN PERKHIDMATAN, ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA, TIDAK DIBENARKAN DAN BERSETUJU DENGAN PERJANJIAN INI, YANG MENGANDUNGI PERJANJIAN ARBITRASI DAN PENGHAPUSAN HAK TINDAKAN KELAS. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU MENJADI BANGUNAN, JANGAN MENGAKSES SETIAP LAMAN ATAU GUNAKAN SETIAP PERKHIDMATAN.

Perjanjian ini melengkapkan, tetapi tidak menggantikan, apa-apa syarat yang mengatur penggunaan mana-mana Laman web atau Perkhidmatan oleh anda pada Tarikh Berkuatkuasa; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa jika terdapat percanggahan antara Perjanjian ini dan terma tersebut, Perjanjian ini akan mengawal.

Beberapa Perkhidmatan dikenakan syarat tambahan, yang ditunjukkan ketika anda menggunakan atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan tersebut. Sekiranya terdapat percanggahan antara syarat ini dan syarat tambahan untuk Perkhidmatan tertentu, syarat tambahan akan mengawal untuk Perkhidmatan tersebut. Jangan gunakan Perkhidmatan yang dikenakan syarat tambahan melainkan anda bersetuju dengan syarat Perjanjian ini dan syarat tambahan tersebut.

menggunakan Laman web dan Perkhidmatan.

Pemberian Hak. Tertakluk pada kepatuhan anda terhadap terma dan syarat Perjanjian ini, Karman memberikan anda hak terhad dan tidak eksklusif untuk menggunakan Laman dan Perkhidmatan, dan setiap kandungan dan bahan yang disediakan untuk anda sehubungan dengan penggunaan Laman web atau Perkhidmatan, hanya untuk tujuan maklumat, tertakluk kepada batasan lebih lanjut yang disediakan dalam Perjanjian ini, apa-apa syarat tambahan yang berlaku untuk Perkhidmatan tertentu, atau arahan penggunaan yang mungkin diberikan oleh Karman dari semasa ke semasa.

Akaun dan Akses. Untuk menggunakan Perkhidmatan tertentu, anda mesti membuat akaun boleh diakses melalui nama pengguna dan kata laluan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kata laluan anda dan untuk semua penggunaan nama pengguna dan kata laluan anda, termasuk, tanpa batasan, penggunaan oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Pekerja Karman tidak akan meminta kata laluan anda. Sekiranya anda diminta untuk memasukkan kata laluan anda, atau jika anda percaya seseorang telah memperoleh kata laluan anda, sila hubungi Karman. Anda bertanggungjawab untuk sebarang akses internet, perkakasan, atau perisian yang diperlukan atau sesuai untuk memudahkan penggunaan atau akses ke Laman atau Perkhidmatan.

Penamatan. Anda boleh berhenti mengakses atau menggunakan Laman web atau Perkhidmatan pada bila-bila masa. Karman boleh menghentikan akses anda ke Laman atau Perkhidmatan secara keseluruhan atau sebahagiannya jika ia secara munasabah percaya bahawa anda telah melanggar mana-mana terma dan syarat Perjanjian ini. Selepas penamatan, anda tidak akan dibenarkan mengakses Laman web atau menggunakan Perkhidmatan. Sekiranya akses anda ke Laman atau Perkhidmatan dihentikan, Karman boleh menggunakan apa sahaja cara yang difikirkan perlu untuk mengelakkan akses yang tidak sah ke Laman atau Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, halangan teknologi, pemetaan IP, dan hubungan langsung dengan Internet anda pembekal perkhidmatan. Perjanjian ini akan bertahan selama-lamanya kecuali dan sehingga Karman memilih untuk menamatkannya, tidak kira sama ada akaun yang anda buka ditamatkan oleh anda atau Karman atau sama ada anda terus menggunakan atau terus mempunyai hak untuk menggunakan Laman atau Perkhidmatan.

Hak harta Intelek. menggunakan Laman atau Perkhidmatan tidak memberi anda hak milik atau hak atas sebarang bahan atau kandungan yang mungkin diberikan kepada anda berkaitan dengan penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda, yang semuanya dimiliki oleh Karman, pemberi lesennya, atau yang lain entiti dan dilindungi oleh hak cipta dan hak harta intelek lain. Anda tidak boleh menggunakan, memaparkan, melakukan, menyalin, memperbanyak, mewakili, menyesuaikan, membuat karya terbitan dari, menyebarkan, menghantar, mensublisensikan atau mengedarkan atau menyediakan dengan apa jua cara apa pun bahan atau kandungan yang tersedia untuk anda sehubungan dengan penggunaan anda Laman atau Perkhidmatan, tanpa izin nyata dari pemiliknya, kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini atau apa-apa syarat tambahan yang berlaku untuk Perkhidmatan tertentu. menggunakan Laman atau Perkhidmatan tidak memberi anda hak untuk menggunakan tanda dagangan, tanda servis, pakaian perdagangan, nama dagang, atau seumpamanya, yang digunakan berkaitan dengan Laman atau Perkhidmatan, tanpa kebenaran nyata dari pemiliknya mengenai yang berkaitan kerusi roda produk.

Maklum Balas Anda. Sekiranya anda mengemukakan idea, cadangan atau apa sahaja mengenai Laman atau Perkhidmatan (seperti cara untuk memperbaiki mana-mana Perkhidmatan) kepada Karman, anda bersetuju bahawa Karman boleh menggunakan maklum balas tersebut dengan alasan apa pun, tanpa pembayaran atau pampasan lain kepada anda, selamanya dan serata dunia. Jangan mengemukakan maklum balas kepada Karman di mana anda tidak mahu memberikan hak tersebut.

Laman Web dan Kandungan Pihak Ketiga. Karman boleh memberikan akses ke laman web pihak ketiga, bahan atau maklumat pihak ketiga yang lain. Penggunaan laman web pihak ketiga seperti itu, bahan atau maklumat lain akan tertakluk kepada syarat-syarat yang anda dan pihak ketiga bersetuju. Karman boleh menggunakan bahan pihak ketiga atau maklumat pihak ketiga yang lain dalam memberikan Perkhidmatan kepada anda. Anda bersetuju bahawa Karman tidak bertanggungjawab terhadap bahan pihak ketiga atau maklumat lain, sama ada bahan tersebut diakses secara langsung oleh anda atau digunakan oleh Karman dalam menyediakan Perkhidmatan, termasuk sama ada maklumat itu tepat atau sama ada maklumat itu sesuai untuk kegunaan atau penggunaan anda berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa Karman tidak bertanggungjawab sama ada maklumat pihak ketiga yang diakses oleh anda tersedia untuk kegunaan anda, untuk prestasi atau operasi laman web pihak ketiga mana-mana, untuk produk atau perkhidmatan yang diiklankan atau dijual oleh pihak ketiga (termasuk pada atau melalui laman web pihak ketiga), atau untuk tindakan atau tindakan lain yang tidak dilakukan oleh pihak ketiga.

Kelakuan Terlarang. Dalam penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda, anda boleh menggunakan Laman atau Perkhidmatan dan sebarang bahan atau kandungan yang disediakan untuk anda sehubungan dengan penggunaan Laman atau Perkhidmatan anda hanya sebagaimana yang dibenarkan oleh Perjanjian ini atau syarat tambahan yang berlaku kepada Perkhidmatan tertentu, dan, tanpa mengehadkan yang disebutkan di atas, anda tidak akan menggunakan Laman web atau Perkhidmatan atau apa-apa bahan atau kandungan yang disediakan untuk anda berkaitan dengan penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda: (i ) melanggar, melanggar, atau melanggar hak mana-mana pihak; (ii) mengganggu atau mengganggu keselamatan, pengesahan pengguna, penyediaan atau penggunaan Laman atau Perkhidmatan; (iii) mengganggu atau merosakkan Laman atau Perkhidmatan; (iv) menyamar sebagai orang atau entiti lain, menyalahtafsirkan hubungan anda dengan orang atau entiti (termasuk Karman), atau menggunakan identiti palsu; (v) percubaan untuk mendapatkan akses tanpa izin ke Laman atau Perkhidmatan; (vi) terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam penghantaran "spam", surat berantai, surat sampah atau jenis permintaan lain yang tidak diminta; (vii) mengumpulkan, secara manual atau melalui proses automatik, maklumat mengenai pengguna lain tanpa persetujuan nyata mereka atau maklumat lain yang berkaitan dengan Laman atau Perkhidmatan; (viii) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan kepada Karman; (ix) melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan apa pun; (x) terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu kemampuan pihak ketiga untuk menggunakan atau menikmati Laman atau Perkhidmatan; (xi) kerangka bahagian Laman dalam laman web lain; atau (xii) membantu mana-mana pihak ketiga untuk terlibat dalam aktiviti yang dilarang oleh Perjanjian ini.

Perubahan. Karman boleh mengubah atau menghentikan mana-mana Laman atau Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa tanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga. Karman boleh mengubah Perjanjian ini pada bila-bila masa. Pemberitahuan pengubahsuaian Perjanjian ini akan disediakan melalui Laman web atau Perkhidmatan. Pengubahsuaian akan berkuatkuasa empat belas hari setelah ia diposkan, kecuali tarikh kuat kuasa yang berlainan diberikan dalam pemberitahuan pengubahsuaian atau undang-undang yang berlaku memerlukan permohonan lebih awal. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat yang diubah untuk Laman web atau Perkhidmatan, anda mesti menghentikan penggunaan Laman atau Perkhidmatan tersebut.

Dasar Privasi. Anda bersetuju bahawa Dasar Privasi Karman mengatur terma dan syarat di mana Karman dapat mengumpulkan, menggunakan, dan berkongsi maklumat anda.

Pelanggaran Hak. Karman menghormati hak anda. Sekiranya anda yakin ada pihak ketiga yang melanggar hak anda atau menyalahgunakan maklumat sulit anda dengan penggunaan atau akses pihak ketiga tersebut ke Laman atau Perkhidmatan, sila hubungi kami.

PENAFIAN, PENGECUALIAN, PEMBATASAN, DAN GANGGUAN.

PENAFIAN JAMINAN. KARMAN MENYEDIAKAN LAMAN DAN PERKHIDMATAN PADA ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". KARMAN TIDAK MENYAMPAIKAN ATAU MENJAMIN BAHAWA LAMAN, PERKHIDMATAN, PENGGUNAAN MEREKA, SEBARANG MAKLUMAT YANG DIBERIKAN BERHUBUNG DENGAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN: (I) TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU SELAMAT, (II) AKAN BEBAS DARIPADA PERINGKAT, TIDAK AKAN (III) AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, ATAU (IV) AKAN BEROPERASI DALAM KONFIGURASI ATAU DENGAN PERKAKASAN ATAU PERISIAN YANG ANDA GUNAKAN. KARMAN TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN YANG LAIN DARIPADA MEREKA YANG DIBERIKAN DENGAN PERJANJIAN INI, DAN INI MENAFIKAN SETIAP DAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK TANPA PEMBATASAN, JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, MAKLUMAT, DAN MAKLUMAT TERSEBUT. KARMAN TIDAK MEMBERIKAN PERWAKILAN ATAU JAMINAN DENGAN MENGHORMATI BAHAN-BAHAN, MAKLUMAT, BARANG, ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, DI MANA DITERIMA ATAU DITERIMA DENGAN SETIAP PUTUS YANG DISEDIAKAN OLEH ATAU BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, DIGUNAKAN OLEH KARMAN UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN DI ATAS JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU BATASAN KEROSAKAN TERTENTU. SEBAGAI TERSEBUT, BEBERAPA ATAU SEMUA PENAFIAN DI ATAS, PENGECUALIAN ATAU BATASAN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA, DAN ANDA BOLEH MEMILIKI HAK TAMBAHAN.

PENGECUALIAN KEROSAKAN. KARMAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU SETIAP PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG KERUSAKAN YANG BERKESAN, INSIDEN, TIDAK LANGSUNG, PUNITIF ATAU KHAS (TERMASUK, TANPA BATASAN, KEROSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN HILANG KEUNTUNGAN, DATA YANG HILANG ATAU HILANG DARIPADA KEBAIKAN) DENGAN PENGGUNAAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, TENTANG PENYEBAB TINDAKAN TINDAKAN PADA MEREKA BERDASARKAN, WALAUPUN JIKA DIBERI KEMUNGKINAN KEROSAKAN YANG TERSEBUT.

PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB. DALAM TIADA PERISTIWA AKAN MENJADI TANGGUNGJAWAB KARMAN YANG BERMULA DARI, BERKAITAN, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI, LAMAN, ATAU PERKHIDMATAN MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYAR UNTUK PERKHIDMATAN.

HAK UNDANG-UNDANG NEGERI. UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN DI ATAS JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU BATASAN KEROSAKAN TERTENTU. SEBAGAI TERSEBUT, BEBERAPA ATAU SEMUA PENAFIAN DI ATAS, PENGECUALIAN ATAU BATASAN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA, DAN ANDA BOLEH MEMILIKI HAK TAMBAHAN. KECUALI TERHAD ATAU DIUBAHKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, PENAFIAN, PENGECUALIAN DAN BATASAN YANG BERLAKU BERLAKU, WALAUPUN JIKA ADA GAGAL GAGAL TUJUANNYA.

Pampasan. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan menahan Karman dan pegawainya, wakil, ejen, sekutu, ibu bapa, pengarah anak syarikat, pegawai, anggota, pengurus dan pemegang saham (“Pihak yang Ditanggung”) tidak berbahaya dari sebarang kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan (termasuk tanpa had, yuran dan kos peguam) yang timbul berkaitan dengan mana-mana pihak ketiga menuntut, permintaan atau tindakan (“menuntut") Dibawa atau ditegaskan terhadap mana-mana Pihak yang Ditanggung Ganti rugi: (i) menuduh fakta atau keadaan yang mungkin merupakan pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau (ii) yang timbul dari, berkaitan dengan, atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda . Sekiranya anda berkewajiban memberikan ganti rugi menurut ketentuan ini, Karman boleh, atas budi bicara mutlaknya, mengawal pelupusan mana-mana menuntut dengan kos dan perbelanjaan anda sendiri. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda tidak boleh menyelesaikan, berkompromi atau dengan cara lain membuang apa pun menuntut tanpa kebenaran Karman.

Pertikaian.

Undang-undang yang mentadbir. Perjanjian ini akan diatur, ditafsirkan dan diterapkan dalam semua hal oleh undang-undang Negara California tanpa memperhatikan ketentuan yang mengatur konflik undang-undang.

Resolusi Tidak Formal. Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan kami atau pihak ketiga yang berkaitan yang timbul, berkaitan, atau berhubung dengan Laman atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menghubungi kami; berikan keterangan bertulis ringkas mengenai pertikaian dan maklumat hubungan anda (termasuk nama pengguna anda, jika pertikaian anda berkaitan dengan akaun); dan berikan Karman 30 hari untuk menyelesaikan pertikaian itu sehingga memuaskan hati anda. Sekiranya Karman tidak menyelesaikan perselisihan tersebut melalui rundingan niat baik di bawah proses tidak rasmi ini, anda boleh menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan perjanjian timbang tara di bawah.

Perjanjian Timbang Tara. Sebarang tuntutan oleh Karman, atau tuntutan oleh anda yang tidak diselesaikan oleh prosedur penyelesaian tidak rasmi, yang timbul daripada, berkaitan, atau berkaitan dengan Perjanjian ini mesti ditegaskan secara individu dalam timbang tara yang diuruskan oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") di sesuai dengan Peraturan Arbitrase Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Perselisihan Berkaitan Pengguna. Perjanjian ini dan setiap bahagiannya membuktikan transaksi yang melibatkan perdagangan antara negara, dan Undang-undang Timbang Tara Persekutuan (9 USC §1, et. Seq.) Akan berlaku dalam semua kes dan mengatur penafsiran dan penguatkuasaan peraturan timbang tara dan prosiding timbang tara. Penghakiman atas penghargaan yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Sebagai tambahan dan terlepas dari syarat-syarat yang dinyatakan di atas, yang berikut akan berlaku untuk pertikaian anda: (1) penimbang tara, dan bukan mahkamah atau agensi persekutuan, negeri, atau tempatan, akan mempunyai wewenang eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan penafsiran, kebolehlaksanaan, penguatkuasaan atau pembentukan Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana menuntut bahawa semua atau mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini tidak sah atau terbatal; (2) penimbang tara tidak akan mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa bentuk timbang tara kelas atau kolektif atau bergabung atau menggabungkan tuntutan oleh atau untuk individu; dan (3) dengan ini anda melepaskan hak yang tidak dapat ditarik balik dari persidangan mahkamah (selain mahkamah tuntutan kecil seperti yang diperuntukkan di bawah) atau untuk berkhidmat sebagai wakil, sebagai peguam negara swasta, atau dalam kapasiti perwakilan lain, atau untuk turut serta sebagai ahli kelas penuntut, dalam tuntutan undang-undang, timbang tara atau proses lain terhadap kami atau pihak ketiga yang berkaitan yang timbul, berkaitan, atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Hanya ada tiga pengecualian untuk perjanjian timbang tara ini: (1) jika Karman secara munasabah percaya bahawa anda dengan cara apa pun telah melanggar atau mengancam akan melanggar hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan mana-mana Laman atau Perkhidmatan, Karman dapat meminta perlindungan atau bantuan lain yang sesuai dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten; (2) Perkhidmatan tertentu tunduk pada ketentuan penyelesaian sengketa yang berbeda, yang diperuntukkan dalam ketentuan yang berlaku untuk Layanan tersebut; atau (3) setiap perselisihan yang timbul dari, terkait, atau terkait dengan Perjanjian ini dapat, atas pilihan pihak yang menuntut, diselesaikan di pengadilan tuntutan kecil di Los Angeles County, California, dengan syarat semua tuntutan oleh semua pihak dalam perselisihan jatuh dalam bidang kuasa mahkamah tuntutan kecil.

Tempat. Sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau penggunaan Anda dari Laman atau Perkhidmatan tidak dikenakan arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini atau sehubungan dengan penghakiman mengenai putusan arbitrase sehubungan dengan Perjanjian ini, dengan ini secara tegas bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat eksklusif di mahkamah yang terletak di Los Angeles, California.

Had. Anda mesti menegaskan sebarang tuntutan yang berkaitan dengan penggunaan Laman, Perkhidmatan, atau berdasarkan Perjanjian ini, jika ada, secara bertulis kepada kami dalam satu (1) tahun dari tarikh tersebut menuntut mula-mula timbul, atau seumpamanya menuntut selamanya diketepikan oleh anda. Masing-masing menuntut akan diadili secara individu, dan anda bersetuju untuk tidak menggabungkan anda menuntut dengan menuntut mana-mana pihak ketiga.

Force Majeure. Karman tidak akan bertanggungjawab kerana gagal melaksanakan di bawah Perjanjian ini kerana sebarang kejadian di luar kawalannya yang munasabah.

Akses Antarabangsa. Laman dan Perkhidmatan disediakan dari Amerika Syarikat. Undang-undang negara lain mungkin berbeza mengenai akses dan penggunaan Laman web atau Perkhidmatan. Karman tidak membuat pernyataan mengenai sama ada Laman, Perkhidmatan, atau akses atau penggunaan Laman atau Perkhidmatan anda mematuhi undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berlaku atau negara lain selain Amerika Syarikat. Sekiranya anda menggunakan atau mengakses Laman atau Perkhidmatan di luar Amerika Syarikat, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa penggunaan anda mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan peraturan yang berlaku dan, tanpa membatasi keseluruhan kewajiban anda di bawah Bahagian 4.5 Perjanjian ini, anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan menahan Pihak yang Ganti rugi tidak berbahaya dari mana-mana pihak menuntut dibawa atau ditegaskan terhadap mana-mana Pihak yang Ganti rugi yang timbul akibat penggunaan atau akses mana-mana Laman atau Perkhidmatan di luar Amerika Syarikat.

Mengenai Syarat ini. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya dan sezaman antara anda dan Karman yang berkaitan dengan Laman atau Perkhidmatan, selain daripada syarat tambahan yang berlaku untuk Perkhidmatan tertentu. Anda mungkin tidak memindahkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis Karman terlebih dahulu. Karman secara bebas boleh melakukannya, secara keseluruhan atau sebahagian. Perjanjian ini akan mengikat pengganti dan pemegang hak yang anda dan Karman. Perjanjian ini tidak mewujudkan hak benefisiari pihak ketiga. Kegagalan atau kelewatan pihak dalam melaksanakan hak, kuasa atau keistimewaan di bawah Perjanjian ini tidak akan mengetepikan haknya untuk menggunakan hak, kuasa, atau hak istimewa tersebut di masa depan, dan juga tidak akan melaksanakan hak, kuasa atau hak istimewa secara tunggal atau sebahagian pelaksanaan hak, kuasa, atau hak istimewa lain atau selanjutnya, atau pelaksanaan hak, kuasa, atau hak istimewa lain di bawah Perjanjian ini. Anda dan Karman adalah kontraktor bebas, dan tiada agensi, perkongsian, usaha sama, hubungan pekerja-majikan yang dimaksudkan atau dibuat oleh Perjanjian ini. Ketidakbenaran atau tidak dapat dilaksanakannya mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kesahihan atau keberkesanan pelaksanaan peruntukan lain dalam Perjanjian ini, yang semuanya akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa.

Tafsiran. Kata-kata seperti "di sini", "selepas ini", "di sini" dan "di bawah ini" merujuk kepada Perjanjian ini secara keseluruhan dan bukan hanya pada bahagian, perenggan atau klausa di mana kata-kata tersebut muncul, kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya. Semua definisi yang dinyatakan di sini akan dianggap terpakai sama ada kata-kata yang ditentukan digunakan di sini dalam bentuk tunggal atau jamak. Yang tunggal harus merangkumi jamak, dan setiap rujukan maskulin, feminin dan neuter harus merangkumi dan merujuk juga kepada yang lain, kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya. Kata-kata "termasuk", "termasuk" dan "termasuk" dianggap diikuti oleh "tanpa batasan" atau kata-kata yang serupa. Kecuali jika konteksnya menghendaki, kata "atau" digunakan dalam arti inklusif (dan / atau).

Kenalan. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju bahawa Karman boleh menghantar e-mel kepada anda yang berkaitan dengan Laman atau Perkhidmatan dan sebarang akaun yang anda miliki. Sekiranya anda tidak mahu menerima e-mel pemasaran umum, anda boleh memilih untuk tidak mengikut arahan dalam mesej. Karman boleh mengirimkan sebarang pemberitahuan undang-undang kepada anda melalui e-mel, pemberitahuan melalui mesej ke akaun anda, atau surat biasa. Sekiranya anda ingin memberikan notis undang-undang kepada Karman, sila lakukan dengan surat, diserahkan ke surat Unites States, resit pengembalian yang diminta, pos prabayar, dan ditujukan seperti berikut: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.